PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS AN ĐỨC
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 16 THÁNG 1 NĂM 2019
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai19:23:26 http://ng-thcsanduc.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai19:17:21 http://ng-thcsanduc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
3Khách vãng lai19:12:55 http://ng-thcsanduc.haiduong.edu.vn/main_hoc_sinh.aspx
4Khách vãng lai19:01:17 http://ng-thcsanduc.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=492
5Khách vãng lai18:42:54 http://ng-thcsanduc.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
6Khách vãng lai16:52:36 http://ng-thcsanduc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8456
7Khách vãng lai16:51:16 http://ng-thcsanduc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=31057
8Khách vãng lai15:14:46 http://ng-thcsanduc.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
9Khách vãng lai15:10:17 http://ng-thcsanduc.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
10Khách vãng lai15:03:01 http://ng-thcsanduc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/sach_muon_chua_tra.aspx
11Khách vãng lai14:57:58 http://ng-thcsanduc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/Thong_ke_tra_theo_ngay.aspx
12Khách vãng lai14:03:31 http://ng-thcsanduc.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k2_giao_vien.aspx
13Khách vãng lai13:46:33 http://ng-thcsanduc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8078
14Khách vãng lai13:13:22 http://ng-thcsanduc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
15Khách vãng lai12:37:23 http://ng-thcsanduc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=31103
16Khách vãng lai12:23:15 http://ng-thcsanduc.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_mai.aspx
17Khách vãng lai11:57:18 http://ng-thcsanduc.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1_truong_nu_xep_loai.aspx
18Khách vãng lai11:40:02 http://ng-thcsanduc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_muon_theo_chungloai.aspx
19Khách vãng lai11:04:48 http://ng-thcsanduc.haiduong.edu.vn/form/qlnt/to_chuc_thi/default.aspx
20Khách vãng lai10:57:26 http://ng-thcsanduc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
21Khách vãng lai10:21:22 http://ng-thcsanduc.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
22Khách vãng lai10:20:24 http://ng-thcsanduc.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
23Khách vãng lai10:20:24 http://ng-thcsanduc.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
24Khách vãng lai10:20:24 http://ng-thcsanduc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
25Khách vãng lai09:57:13 http://ng-thcsanduc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7821
26Thái Thị Trinh09:39:12 http://ng-thcsanduc.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/form_ket_qua_khoi_k1_xep_tt.aspx
27Thái Thị Trinh09:37:59 http://ng-thcsanduc.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/form_ket_qua_lop_k1_xep_tt.aspx
28Thái Thị Trinh09:37:23 http://ng-thcsanduc.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/form_ket_qua_khoi_k1_xep_tt.aspx
29Thái Thị Trinh09:36:30 http://ng-thcsanduc.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/form_ket_qua_truong_k1_xep_tt.aspx
30Khách vãng lai09:35:57 http://ng-thcsanduc.haiduong.edu.vn/login/login_thiet_bi.aspx
31Thái Thị Trinh09:35:46 http://ng-thcsanduc.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/form_ket_qua_lop_k1.aspx
32Thái Thị Trinh09:35:24 http://ng-thcsanduc.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
33Khách vãng lai09:12:52 http://ng-thcsanduc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/Thong_ke_tra_theo_ngay.aspx
34Khách vãng lai09:11:42 http://ng-thcsanduc.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
35Khách vãng lai09:10:42 http://ng-thcsanduc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
36Khách vãng lai09:10:42 http://ng-thcsanduc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
37Thái Thị Trinh09:07:41 http://ng-thcsanduc.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/form_ket_qua_lop_k1_xep_tt.aspx
38Thái Thị Trinh09:07:38 http://ng-thcsanduc.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/form_ket_qua_lop_k1_xep_tt.aspx
39Thái Thị Trinh09:07:25 http://ng-thcsanduc.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/form_ket_qua_lop_k1_xep_tt.aspx
40Thái Thị Trinh09:07:03 http://ng-thcsanduc.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/form_ket_qua_lop_k1.aspx
41Thái Thị Trinh09:06:46 http://ng-thcsanduc.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/form_ket_qua_lop_k1.aspx
42Thái Thị Trinh09:06:32 http://ng-thcsanduc.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/form_ket_qua_lop_k1.aspx
43Thái Thị Trinh09:06:20 http://ng-thcsanduc.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/form_ket_qua_lop_k1_xep_tt.aspx
44Thái Thị Trinh09:05:47 http://ng-thcsanduc.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/danh_sach_hoc_sinh_gioi.aspx
45Thái Thị Trinh09:04:36 http://ng-thcsanduc.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/form_ket_qua_lop_k1_xep_tt.aspx
46Thái Thị Trinh09:04:15 http://ng-thcsanduc.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/form_ket_qua_lop_k1_xep_tt.aspx
47Thái Thị Trinh09:03:56 http://ng-thcsanduc.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/form_ket_qua_lop_k1_xep_tt.aspx
48Thái Thị Trinh09:03:16 http://ng-thcsanduc.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/form_ket_qua_lop_k1_xep_tt.aspx
49Thái Thị Trinh09:02:31 http://ng-thcsanduc.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/form_ket_qua_khoi_k1_xep_tt.aspx
50Thái Thị Trinh09:01:10 http://ng-thcsanduc.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/form_ket_qua_khoi_k1_xep_tt.aspx
51Khách vãng lai09:00:53 http://ng-thcsanduc.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_PPCT.aspx
52Thái Thị Trinh08:59:55 http://ng-thcsanduc.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/form_ket_qua_lop_k1.aspx
53Thái Thị Trinh08:59:43 http://ng-thcsanduc.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/form_ket_qua_lop_k1.aspx
54Thái Thị Trinh08:59:26 http://ng-thcsanduc.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
55Khách vãng lai08:59:06 http://ng-thcsanduc.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
56Khách vãng lai08:58:59 http://ng-thcsanduc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
57Khách vãng lai08:55:34 http://ng-thcsanduc.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
58Khách vãng lai08:55:14 http://ng-thcsanduc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
59Khách vãng lai08:53:45 http://ng-thcsanduc.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
60Khách vãng lai08:18:44 http://ng-thcsanduc.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
61Khách vãng lai08:13:40 http://ng-thcsanduc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
62Khách vãng lai08:10:33 http://ng-thcsanduc.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_den/Xem_cv_den.aspx
63Khách vãng lai06:18:37 http://ng-thcsanduc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_so_tong_quat.aspx
64Khách vãng lai06:05:14 http://ng-thcsanduc.haiduong.edu.vn/default.aspx
65Khách vãng lai06:04:51 http://ng-thcsanduc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
66Khách vãng lai06:03:35 http://ng-thcsanduc.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/tim_kiem_chi_tiet.aspx?ma_so=VL-7-01-1
67Khách vãng lai05:57:10 http://ng-thcsanduc.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
68Khách vãng lai05:44:10 http://ng-thcsanduc.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1_khoi_xep_loai.aspx
69Khách vãng lai04:14:23 http://ng-thcsanduc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7697
70Khách vãng lai03:57:58 http://ng-thcsanduc.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
71Khách vãng lai03:31:19 http://ng-thcsanduc.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
72Khách vãng lai03:29:20 http://ng-thcsanduc.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
73Khách vãng lai02:49:32 http://ng-thcsanduc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=TKXH-00092
74Khách vãng lai02:35:04 http://ng-thcsanduc.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_bo_mon_k1_khoi_xep_loai.aspx
75Khách vãng lai01:47:19 http://ng-thcsanduc.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=486
76Khách vãng lai01:16:44 http://ng-thcsanduc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
77Khách vãng lai00:53:14 http://ng-thcsanduc.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
78Khách vãng lai00:47:49 http://ng-thcsanduc.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
79Khách vãng lai00:15:46 http://ng-thcsanduc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=31104
16 1 2019