PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS AN ĐỨC
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 14 THÁNG 11 NĂM 2018
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai13:58:46 http://ng-thcsanduc.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai13:51:20 http://ng-thcsanduc.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/so_muon_do_dung.aspx
3Khách vãng lai13:40:16 http://ng-thcsanduc.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
4Khách vãng lai13:36:47 http://ng-thcsanduc.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
5Khách vãng lai13:27:58 http://ng-thcsanduc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=TKXH-00107
6Khách vãng lai13:24:17 http://ng-thcsanduc.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=492
7Khách vãng lai13:15:39 http://ng-thcsanduc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=31103
8Khách vãng lai13:13:51 http://ng-thcsanduc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7823
9Khách vãng lai13:09:09 http://ng-thcsanduc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7809
10Khách vãng lai13:06:18 http://ng-thcsanduc.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=493
11Khách vãng lai13:05:44 http://ng-thcsanduc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
12Khách vãng lai12:44:02 http://ng-thcsanduc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_ca_biet_theo_cloai_1.aspx
13Khách vãng lai12:39:36 http://ng-thcsanduc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_gv_doc.aspx
14Khách vãng lai12:32:59 http://ng-thcsanduc.haiduong.edu.vn/login/login_admin.aspx
15Khách vãng lai12:16:15 http://ng-thcsanduc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8605
16Khách vãng lai12:12:15 http://ng-thcsanduc.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
17Khách vãng lai12:11:59 http://ng-thcsanduc.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
18Khách vãng lai12:00:32 http://ng-thcsanduc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_muon_theo_ngay.aspx
19Khách vãng lai11:46:10 http://ng-thcsanduc.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_kt_hoc_ki_k1_lop_xep_loai.aspx
20Khách vãng lai11:45:31 http://ng-thcsanduc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_phich_loai_mot_1.aspx
21Khách vãng lai11:39:01 http://ng-thcsanduc.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
22Khách vãng lai11:11:45 http://ng-thcsanduc.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
23Khách vãng lai11:04:36 http://ng-thcsanduc.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_kt_hoc_ki_k1_xep_loai.aspx
24Khách vãng lai10:53:15 http://ng-thcsanduc.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_mai_lop.aspx
25Khách vãng lai10:41:34 http://ng-thcsanduc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
26Khách vãng lai10:36:54 http://ng-thcsanduc.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
27Khách vãng lai10:31:05 http://ng-thcsanduc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_phieu_yeu_cau_muon_1.aspx
28Khách vãng lai10:28:40 http://ng-thcsanduc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
29Khách vãng lai10:19:45 http://ng-thcsanduc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_lop_doc_tong_hop.aspx
30Khách vãng lai09:50:29 http://ng-thcsanduc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=TKXH-00104
31Khách vãng lai09:43:23 http://ng-thcsanduc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
32Khách vãng lai09:25:10 http://ng-thcsanduc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
33Khách vãng lai09:20:01 http://ng-thcsanduc.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1_lop_nu_xep_loai.aspx
34Nguyễn Văn Thùy09:18:28 http://ng-thcsanduc.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/Hai_mat/Mon_1_sinh/nhap_diem.aspx
35Nguyễn Văn Thùy09:08:06 http://ng-thcsanduc.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/Hai_mat/Mon_1_hoa/nhap_diem.aspx
36Nguyễn Văn Thùy09:06:39 http://ng-thcsanduc.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/kiem_dien/kiem_dien_hs_thang_11.aspx
37Nguyễn Văn Thùy09:06:22 http://ng-thcsanduc.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/kiem_dien/xem_kiem_dien_thang_11.aspx
38Nguyễn Văn Thùy09:06:14 http://ng-thcsanduc.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/kiem_dien/xem_kiem_dien_thang_08.aspx
39Nguyễn Văn Thùy09:05:55 http://ng-thcsanduc.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
40Nguyễn Văn Thùy09:05:47 http://ng-thcsanduc.haiduong.edu.vn/default.aspx
41Khách vãng lai09:05:41 http://ng-thcsanduc.haiduong.edu.vn/login.aspx
42Khách vãng lai09:05:33 http://ng-thcsanduc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
43Khách vãng lai08:50:40 http://ng-thcsanduc.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_kt_hoc_ki_k1_khoi.aspx
44Khách vãng lai08:50:25 http://ng-thcsanduc.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
45Khách vãng lai08:35:54 http://ng-thcsanduc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/Thong_ke_tra_theo_ngay.aspx
46Khách vãng lai08:32:20 http://ng-thcsanduc.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=476
47Khách vãng lai08:24:35 http://ng-thcsanduc.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_gd.aspx
48Khách vãng lai08:15:44 http://ng-thcsanduc.haiduong.edu.vn/form/QLNT/Danh_muc/tinh_so_diem_kt_k_2.aspx
49Khách vãng lai08:02:00 http://ng-thcsanduc.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/ke_hoach.aspx
50Khách vãng lai07:16:05 http://ng-thcsanduc.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
51Khách vãng lai07:16:02 http://ng-thcsanduc.haiduong.edu.vn/Form/Trang_vang/xem_danh_sach.aspx
52Khách vãng lai07:15:59 http://ng-thcsanduc.haiduong.edu.vn/login.aspx
53Khách vãng lai07:15:57 http://ng-thcsanduc.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
54Khách vãng lai07:15:51 http://ng-thcsanduc.haiduong.edu.vn/video.aspx
55Khách vãng lai07:15:46 http://ng-thcsanduc.haiduong.edu.vn/xem_to_chuc.aspx
56Khách vãng lai07:07:40 http://ng-thcsanduc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/sach_muon_chua_tra_full.aspx
57Khách vãng lai06:46:32 http://ng-thcsanduc.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_bo_mon_k1.aspx
58Khách vãng lai06:01:06 http://ng-thcsanduc.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1_lop_nu_xep_loai.aspx
59Khách vãng lai05:49:22 http://ng-thcsanduc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=TK8X-00101
60Khách vãng lai05:30:31 http://ng-thcsanduc.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=500
61Khách vãng lai05:30:31 http://ng-thcsanduc.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=500
62Khách vãng lai05:20:00 http://ng-thcsanduc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=31104
63Khách vãng lai04:53:48 http://ng-thcsanduc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=31057
64Khách vãng lai04:34:35 http://ng-thcsanduc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=31054
65Khách vãng lai03:26:52 http://ng-thcsanduc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=31095
66Khách vãng lai02:21:03 http://ng-thcsanduc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8457
67Khách vãng lai01:54:18 http://ng-thcsanduc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7809
68Khách vãng lai01:52:11 http://ng-thcsanduc.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1_lop.aspx
69Khách vãng lai01:50:05 http://ng-thcsanduc.haiduong.edu.vn/Form/De_thi/Xem_tu_lieu.aspx
70Khách vãng lai01:26:21 http://ng-thcsanduc.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
71Khách vãng lai01:25:36 http://ng-thcsanduc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/Thong_ke_muon_theo_ngay.aspx
72Khách vãng lai01:07:53 http://ng-thcsanduc.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
73Khách vãng lai00:56:18 http://ng-thcsanduc.haiduong.edu.vn/form/QLNT/Danh_muc/tinh_so_diem_kt_k_2.aspx
74Khách vãng lai00:32:53 http://ng-thcsanduc.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
75Khách vãng lai00:17:25 http://ng-thcsanduc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
14 11 2018